วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

บทที่ 8 การสร้างสื่อสามมิติ

การสร้างสื่อสามมิติ
.....................สื่อสามมิติ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

............1. ลักษณะที่เป็นข้อความและตัวอักษร เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลของบทเรียนจำนวนมากได้ ผู้เรียนสามารถอ่านทบทวนความรู้ได้ง่าย พกพาสะดวก เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนที่มีมโนทัศน์หรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ มาก เช่น ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

...........2. ลักษณะที่เป็นกราฟิค การใช้ภาพประกอบข้อความ จะกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน ภาพที่ตรงประเด็น ภาพที่สื่อความหมายที่ชัดเจน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น

...........3. ลักษณะที่เป็นของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจำลอง ชุดประลองเป็นสื่อฯที่ผู้เรียนสามารถจับต้องและพิจารณารายละเอียดได้ การเรียนรู้จะเกิดกับผู้เรียนค่อนข้างสูงเหมาะกับผู้เรียนในทุกระดับ


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Baccarat | Online Casinos | Canada's Best Online Casino
Online Casinos with the Best in Payout Percentage 바카라사이트 — Online casinos have always offered lower 카지노 withdrawal limits and a good payout rate. They have done kadangpintar the

Glitter Graphics

Glitter Graphics